VETMO4TL – un projecte per a  la promoció de la  mobilitat en el sector del Transport i La Logística (nivell 4 EQF)

Augmenta la demanda de llocs de treball en el sector del Transport i la Logística que exigeixen nivells de qualificació cada cop més alts. A més, la dinàmica nacional tendeix a  estendre’s a nivell europeu: estandardització i certificació, cooperació i coordinació mitjançant el diàleg social i l’intercanvi d’enfocaments, eines i estàndards  en els diferents sectors i Estats membres. 

El projecte ETL4ALL  (Qualificacions europees transparents de nivell 4 de l’EQF de Transport i Logística per a tothom) respon a aquesta situació i garanteix que les qualificacions de nivell 4 de l’EQF del sector del Transport i la Logística estiguin disponibles en els quatre països socis  (França, Bèlgica, Itàlia i Espanya) i més endavant també en altres països europeus, i les fa compatibles amb el Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professionals (ECVET).

Els principals resultats seran referències compartides (perfils professionals,   estàndards ocupacionals i estàndards de competència) per a qualificacions de nivell 4 EQF del sector del Transport i la Logística, així com  eines de mobilitat per donar suport a la mobilitat dels estudiants i els treballadors en aquest nivell de qualificació. Finalment, es crearà una xarxa de mobilitat que s’integrarà a NETINVET,  la xarxa de mobilitat ja existent de nivell 5 EQF.